وصیت
از نظر ماهیتی دو نوع وصیت وجود دارد که عبارت است از:
1- وصیت عهدی: به این نحو است که شخص در زمان حیات خود شخصی را پس از مرگ خود مشخص می کند که امور مربوط به وی از جمله نگهداری فرزند صغیر را انجام دهد.
2- وصیت تملیکی: به وصیتی گفته می شود که شخص مالی را برای پس از مرگ خود به صورت مجانی تملیک میکند.
اما نکته مهمی که باید هرکس در وصیت در نظر بگیرد این است که شخص نمی تواند تمام اموال خود را برای بعد از مرگش به شخص یا حتی یک ورثه تملیک کند بلکه نهایت تا یک سوم اموال خود را می تواند برای بعد از مرگش به دیگری ببخشد. مگر اینکه سایر وراث به این امر رضایت داشته باشند.
از نظر شکلی نیز وصیت به سه نوع تقسیم می شود و هر وصیتی که تنظیم می شود لزوما مورد قبول نیست چرا که باید در یکی از سه دسته ذیل قرار گیرد در غیر این صورت ورثه می توانند از قبول آن خودداری نمایند.
انواع وصیت عبارتنداز:
1-وصییت رسمی: وصیتی که نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم می شود.
2-وصیت خود نوشت: به وصیتی گفته می شود که توسط خود شخصی که با سواد است به خط وی و با تاریخ روز و ماه و سال تنظیم می گردد پس در این نوع وصیت لزوما شخص وصیت کننده باید سواد نوشتن داشته باشد در نتیجه شخص بی سواد نمی تواند وصیت نامه خود نوشت تنظیم کند.
3-وصیت نامه سری: نوع دیگری از وصیت نامه است که ممکن است به خط وصیت کننده با خط دیگری باشد اما باید در هر صورت به امضای وصیت کننده رسیده باشد این نوع وصیت باید به صورت امانت به اداره ثبت سپرده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *